Gürcistan’dan Turistik Kolaylıklar Kapsamında Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtı Getirme Şartları Hakkında Duyuru!

24 Mayıs 2022

 GÜRCİSTAN’DAN TURİSTİK KOLAYLIKLAR KAPSAMINDA ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITI GETİRECEK KİŞİLER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

  • Gürcistan’dan turistik kolaylıklar kapsamında  özel kullanıma mahsus kara taşıtı  getirecek kişilerden 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında istenilecek belgeler  aşağıda belirtilmiştir.
               -     Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olduğunu gösterir mülkiyet belgesi (ruhsat),
  • Duruma göre yurtdışı ikameti gösterir belge (pasaport, kimlik belgesi, oturum izni),
  • Türkiye’de geçerli trafik sigorta poliçesi,
  • Kişinin pasaportu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesi,
  • Yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi,
  • Duruma göre geçerli bir vekaletname

             -Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter onaylı konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belge.
              Ancak Gürcistan’dan  motor silindir hacmi 1600 cm3’ü   geçen  (lüks) araçların vekaletname yoluyla   Türkiye’ye girişine ( geçici ithaline)  izin verilmemektedir.(Bu tür araçların mülkiyetinin  özel şahıs  veya firmaya ait  olması  arasında bir  fark bulunmamaktadır.)
              Türk vatandaşlarının  T.C. Tiflis  Büyükelçiliği veya T.C. Batum   Başkonsolosluğu’na  onaylattırdıkları   “Adres Beyan Formu”  ikamet tezkeresi veya oturum belgesi olarak kabul edilmemektedir.