Görevlerimiz

10 Eylül 2019

 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ:
 

 • Bölge Müdürlüğü ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ve Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, yıllık plan, proje ve programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek.
 • Yetki devri kapsamında, Bakanlıkça verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.
 • Bulunduğu mahalde resmi ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, toplantılara katılmak, temaslarda bulunmak; gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.
 • İnsan kaynaklarını etkin ve verimli kullanacak tedbirler almak, hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.
 • Gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli ve standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
 • 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak.
 •  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca yetkisi dahilinde uzlaşmaya ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Yetkisi dahilinde gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması işlemlerini karara bağlamak.
 • Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, yetkisi dâhilinde geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek, buraları denetlemek, gerekli hallerde izni geri almak.
 • Bakanlığın faaliyet alanına giren gümrük denetimine ve ticarete konu eşya hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması ile söz konusu eşyanın taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, bu amaçla sorumluluk bölgesinde yapılacak çalışmaları koordine etmek, lojistik merkezleri kurulması, işletilmesi ve buralarda yapılacak işlemleri yürütmek.
 • Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerinin mevzuatta öngörülen süreler içinde gerçekleşmesini sağlayarak, tasfiyelik eşyanın gecikmeksizin ekonomiye kazandırılmasına yönelik tedbirler almak.
 • Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak.
 • Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek.
 • Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak.
 • Gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Döner Sermaye Bütçesinden Bölge Müdürlükleri kapsamında harcanması gereken; modernizasyon, otomasyon; araç-gereç ve teknik cihazların temini; kurs, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma-geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak.
 • Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin risk analizine dayalı olarak ikincil kontrol işlemlerini gerçekleştirmek ya da gerçekleştirilmesini sağlamak.
 •  Bölge Müdürlüğü ve bağlantıları itibariyle risk analizi çalışmalarını yürütmek.
 • Adli kolluk personeli olarak görev yapacak personelle ilgili olarak Bakanlığa teklifte bulunmak, adli kolluk personel listesini yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmek.
 • Gümrüklü yer ve sahalardaki acil müdahale timi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Bağlı idareler tarafından yapılan idari işlemlere karşı itirazları karara bağlamak.
 • Gümrük idaresinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi niteliğindeki mührün alım, satım veya bedelsiz dağıtımını yapmak.
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve Yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Gümrük Müşaviri ve Yardımcıları, stajyerleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile doğrudan temsile ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
 • Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.
 • İstatistik verileri hazırlamak.
 • Laboratuarların çalışmalarını yürütmek.
 • Bölge Müdürlüğüne gelen raporları ilgili şubelere intikal ettirmek.
 • Bölge Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayışta Başkanlığına göndermek.
 • Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla Bölge Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek.
 • Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.